GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ

Dzień dobry!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej jest jednostką organizacyjną Gminy Dobra, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy, realizująca zadania pomocy społecznej. Działania Ośrodka są nakierowane na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez nie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. W ramach prowadzonej działalności Ośrodek wykonuje zadania własne Gminy, zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone Gminie przez organy administracji rządowej.

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Budynek GOPS

POZNAJ NASZYCH PRACOWNIKÓW

mgr DANUTA KUBASIAKKIEROWNIK
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 36
 • danuta.kubasiak@gminadobra.pl
mgr MARIA WĘGLARZZASTĘPCA KIEROWNIKA
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 36
 • maria.weglarz@gminadobra.pl
mgr BEATA MRÓZEK-KOKOSZKAGŁÓWNY KSIĘGOWY
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 26
 • beata.mrozek@gminadobra.pl

ŚWIADCZENIA DLA RODZINY

mgr ALEKSANDRA BADYLAREFERENT DS. ŚWIADCZEŃ
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 22
 • aleksandra.badyla@gminadobra.pl
mgr MARIA ĆWIKPODINSPEKTOR
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 24
 • maria.cwik@gminadobra.pl
mgr ELŻBIETA MRÓZEK-STYRYLSKAPODINSPEKTOR
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 22
 • elzbieta.mrozek@gminadobra.pl

PRACOWNICY SOCJALNI

RENATA CZYRNEKPRACOWNIK SOCJALNY
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 27
 • renata.czyrnek@gminadobra.pl
mgr MIROSŁAWA LISZKAPRACOWNIK SOCJALNY
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 31
 • miroslawa.liszka@gminadobra.pl
mgr ANETA ROSIEKPRACOWNIK SOCJALNY
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 28
 • aneta.rosiek@gminadobra.pl
mgr MAŁGORZATA DUDZIKPRACOWNIK SOCJALNY
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 28
 • malgorzata.dudzik@gminadobra.pl
mgr MARZENA KOSPRACOWNIK SOCJALNY
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 30
 • marzena.kos@gminadobra.pl
mgr KATARZYNA JANIKPRACOWNIK SOCJALNY (ZASTĘPSTWO)
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 30
 • katarzyna.janik@gminadobra.pl
mgr SYLWIA PIŻUCHPRACOWNIK SOCJALNY
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 29
 • sylwia.pizuch@gminadobra.pl
mgr ANETA CEKLARZPRACOWNIK SOCJALNY
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 21
 • aneta.para@gminadobra.pl
mgr IWONA KAPERAPRACOWNIK SOCJALNY (ZASTĘPSTWO)
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 21
 • iwona.kapera@gminadobra.pl

ASYSTENT RODZINY

mgr NATALIA CHALCARZ-WCISŁOASYSTENT RODZINY
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • 18 33 30 060 wew. 32, 798 193 660
 • natalia.chalcarz@gminadobra.pl

SPRZĄTACZKA

HELENA MIŚKOWIECSPRZĄTACZKA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

GRZEGORZ PALKIJINSPEKTOR OCHRONY DANYCH
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
 • iod.gops@gminadobra.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA INTERESANTÓW/ KONTRAHENTÓW I PRZYSZŁYCH KLIENTÓW

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mający siedzibę w Dobrej 38, 34-642 Dobra, (nr tel.: 18 333 00 60, adres e-mail: ops@gminadobra.pl).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Grzegorz Palkij, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.gops@gminadobra.pl.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z:

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Kodeksu Pracy
 • Ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • Ustawy o finansach publicznych
 • Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • Ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawy o pomocy społecznej
 • Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawy o rachunkowości
 • Ustawy o systemie oświaty
 • Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Kierownik GOPS w Dobrej:
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań ustawowych GOPS, prowadzenia postępowania w zakresie ubiegania się i korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, oraz wspierania osób i rodzin. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celów.

Przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOKUMENTY OŚRODKA