Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w terminie od 1 września br. do 15 września bieżącego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października br.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy załączyć zaświadczenia lub oświadczenia oraz inne dokumenty (decyzja organu emerytalno – rentowego, nakaz płatniczy podatku, itp.) o wysokości dochodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu, uzyskanego w miesiącu złożenia wniosku, umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

  • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na: wyjazdy do kina, teatru, muzeum, zielone szkoły, białe szkoły, wycieczki szkolne, itp., naukę języków obcych, udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia.
  • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególnościzakupu podręczników, zeszytów, lektur szkolnych, encyklopedii, atlasów, słowników, komputera, tabletu, laptopa, drukarki, tuszu do drukarki, edukacyjnych programów komputerowych
    i innych pomocy naukowych, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie szkolne, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej, instrumentu muzycznego do udziału w dodatkowych zajęciach, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, pokrycie kosztu uczestnictwa w odpłatnych kółkach zainteresowań, w szczególności udziału w zajęciach sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych z wyłączeniem opłaty wpisowej.
  • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, np. koszty zakwaterowania, dojazdu.
  • W formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielone stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.

Przyznane stypendium szkolne wypłacane będzie po przedłożeniu oryginałów faktur/rachunków (PARAGONY nie będą przyjmowane) lub innych wiarygodnych dowodów poniesionych wydatków, np. zaświadczenia ze szkoły o poniesionych kosztach zajęć lub wyjazdów edukacyjnych, spełniających następujące warunki:

  • dokumenty potwierdzające poniesione wydatki muszą być wystawione imiennie z podaniem adresu wskazanego w decyzji rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby, która składa wniosek,
  • dokumenty potwierdzające poniesione wydatki muszą dotyczyć wydatków na cele edukacyjne wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu,
  • dokumenty potwierdzające poniesione wydatki dotyczą danego roku szkolnego, zakup podręczników i pozostałych materiałów szkolnych – faktury/rachunki za okres od lipca do czerwca następnego roku, abonament internetowy, bilety za dojazdy do szkoły – za okres od września do czerwca następnego roku.

Poniżej zamieszczono wniosek o przyznanie stypendium oraz upoważnienie osoby pełnoletniej do reprezentowania jej we wszystkich sprawach dotyczących ubiegania się o stypendium szkolne w tym do złożenia wniosku i dopełnienia wszystkich formalności związanych z rozliczeniem przyznanego stypendium.