Informacje podstawowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie
do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego),
 2. w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175%kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym ( 1925,00 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1375,00 zł) , obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Od dnia 1.03.2019 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 100 zł.
 3. maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:
 • dla 1 osoby do 45,50 m2
 • dla 2 osób  do 52,00 m2
 • dla 3 osób  do 58,50 m2
 • dla 4 osób do 71,50 m2
 • dla 5 osób do 84,50 m2
 • dla 6 osób do 91,00 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. deklaracja o dochodach za okres trzech miesięcy,
 3. zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach w trzech ostatnich miesiącach wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. zaświadczenie z pracy, odcinki wypłat renty, emerytury lub zaświadczenie ZUS itp.),
 4. aneks określający aktualną wysokość czynszu,
 5. książeczka opłat czynszowych,
 6. ostatni opłacony rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku w lokalu centralnie ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu).

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi
na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
 • 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* jeśli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy niż 150 proc. kwoty najniższej emerytury ale nie przekracza 175 % tej kwoty – w gospodarstwie jednoosobowym albo waha się w granicach 100% – 125 % kwoty najniższej emerytury.