Wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Kto może uzyskać pomoc?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód
nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

  • ośrodki pomocy społecznej,
  • organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie dochodów osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie. Pomoc ta nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM