Świadczenia Pomoc Społeczna2019-11-22T08:53:55+01:00

ŚWIADCZENIA: POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Zasady pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera [...]

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Zasiłek stały Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do [...]

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Praca socjalna Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest: z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; ze społecznością lokalną w celu [...]

WSPARCIE RODZINY

Asystent rodziny Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 332), w przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej [...]

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących [...]

SENIORZY

SENIORZY Osoby w wieku senioralnym mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, gdzie pracownicy socjalni świadczą pomoc zarówno w postaci pracy socjalnej na rzecz osób starszych jak i pomagają w uzyskaniu dostępu do takich świadczeń [...]

Przejdź do góry