Informacje podstawowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 670).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  • do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
  • bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób przyznawania świadczenia

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

  • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

Osoby ubiegające się o W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymała w tym samym czasie alimenty od komornika sądowego bądź od dłużnika, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego są nienależnie pobrane i podlegają zwrotowi wraz z odsetkami.

Osoba uprawniona składa wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:

  • oświadczenia o wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w przypadku ich posiadania);
  • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
  • zaświadczenie urzędu skarbowego o  wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczeń (w przypadku osób podlegającym przepisom o zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów);
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd;
  • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu w roku bazowym lub po roku bazowym do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (świadectwa pracy, umowy o pracę, PIT 11 lub inne).

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Podstawą ustalenia dochodu w zakresie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Wpływ na prawo do świadczenia ma również uzyskanie i utrata dochodu po roku na podstawie którego ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Wniosek_Fundusz Alimentacyjny

Oświadczenie_o_dochodach_niepodlegających_opodatkowaniu_FA

Oświadczenie_gospodarstwa_rolnego_FA