Uwaga

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Załączniki do pobrania

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami można pobrać poniżej, bądź skorzystać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-wychowawcze). Istnieje również możliwość pobrania wniosku w siedzibie GOPS.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

Załącznik do wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Oświadczenie dotyczące zmiany formy wypłaty świadczeń

Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS, jak  również złożyć w wersji elektronicznej poprzez:

 • ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną (nie jest wymagany podpis elektroniczny);
 • PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS
 • ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Wersja archiwalna

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (PROGRAM 500+) – to państwowy program polegający na wypłacaniu rodzicom oraz opiekunom dzieci świadczenia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat, bez względu na dochód rodziny. W przypadku ubiegania się o 500+ na pierwsze dziecko, pod uwagę brany jest miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć 800,00 zł lub 1200,00 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców, co oznacza że otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostają w nieformalnych związkach, a także rodziny niepełne. Podczas ubiegania się o świadczenie wychowawcze w niepełnej rodzinie konieczne jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że jest to niemożliwe, ponieważ:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Prawo do wyżej wymienionych świadczeń jest ustalane na okres roku od miesiąca października do miesiąca września roku następnego.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko:

Katalog dokumentów, jakie trzeba dołączyć do wniosku o świadczenie wychowawcze, jest otwarty. Zależy od indywidualnej sytuacji. Część rodzin złoży tylko wniosek, a inne dołączą m.in.:

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w 2017 roku – dotyczy członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • nakaz płatniczy podatku rolnego za 2017 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);
 • umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
 • zaświadczenie KRUS o pobieranym zasiłku chorobowym za 2017 r.;
 • decyzja KRUS o ustaleniu prawa do zasiłku macierzyńskiego lub zaświadczenie KRUS o pobranym zasiłku macierzyńskim za 2017 r.;
 • zaświadczenia/oświadczenia o pobranych stypendiach za 2017 r.;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2017 r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców;
 • dokumenty określające datę i wysokość utraconego dochodu świadectwa pracy, umowy zlecenia, PITy-11 za 2017 r. lub inne;
 • dokumenty określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i in.) – w przypadku uzyskania dochodu w 2017 r.;
 • zaświadczenie pracodawcy określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu w 2017 r.;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania
  lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będących przedmiotem wniosku.

Załączniki do pobrania

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami można pobrać poniżej, bądź skorzystać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-wychowawcze). Istnieje również możliwość pobrania wniosku w siedzibie GOPS.

Załącznik do wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS, jak  również złożyć w wersji elektronicznej poprzez:

 • ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną (nie jest wymagany podpis elektroniczny);
 • PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS
 • ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Ważne informacje

Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500+, rodzice oraz opiekunowie którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia zobowiązani są do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia.

Do okoliczności tych należą:

 • wyjazd poza granice kraju, zmiana miejsca zamieszkania,
 • ustalenie członkowi rodziny za granicą prawa do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • nabycie prawa do świadczenia wychowawczego przez jednego z rodziców dziecka w innym organie właściwym (na terenie innej gminy) oraz inne zmiany, nie wymienione wyżej, mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.