Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Informacje ogólne:

Artykuł 207 Kodeksu Karnego stanowi:

„§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”[1].

W Polsce aktem prawnym, który stanowi o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493). W art. 2 pkt. 2 tejże ustawy dokładnie sprecyzowano, czym jest przemoc w rodzinie. Otóż jest ona rozumiana jako„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,   a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”[2].

Przemoc w rodzinie charakteryzuję się następującymi cechami:

 • intencjonalnością jest to zamierzone działanie, które ma doprowadzić do podporządkowania oraz kontrolowania ofiary;
 • dysproporcją sił ta cecha odnosi się do nierównowagi sił między ofiarą, a sprawcą przemocy; sprawca jest silniejszy (nie odnosi się to tylko do siły fizycznej), przez co łatwiej jest mu krzywdzić słabszą od niego ofiarę;
 • naruszeniem godności oraz praw drugiej osoby fundamentalne prawa człowieka takie jak godność, szacunek oraz nietykalność zostają naruszone poprzez wykorzystanie przez sprawcę swojej przewagi nad ofiarą;
 • powodowaniem bólu oraz cierpienia – sprawca poprzez swoje działanie wyrządza psychiczne oraz fizyczne szkody to powoduje, że zdolność ofiary do samoobrony jest mniejsza[3].

Przemoc można podzielić na rodzaje, a mianowicie:

 • przemoc fizyczną sprawca poprzez swoje bezpośrednie działanie przy użyciu siły ma na celu uszkodzenie ciała ofiary lub działanie to niesie ze sobą takie ryzyko. Przemoc ta jest najbardziej widoczna w postaci śladów jak np.: sińce, zadrapania czy zranienia. Zachowanie sprawcy obejmuje najczęściej policzkowanie, duszenie, kopanie, przypalanie, bicie dłonią czy też różnymi przedmiotami. Niektórzy sprawcy potrafią stosować przemoc fizyczną, która nie zostawia żadnych śladów na ciele ofiary[4].
 • przemoc psychicznąnie pozostawia widocznych śladów, choć tworzy wielkie szkody emocjonalne. To wszelkiego rodzaju działania sprawcy mające na celu upokorzenie, zastraszenie, poniżenie czy też izolowanie ofiary. Przemoc psychiczna towarzyszy innym formą przemocy[5].
 • przemoc seksualnąto „wmuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych”[6].
 • przemoc ekonomicznato postępowanie ograniczające dostęp do środków finansowych ma na celu uzależnienie ekonomiczne ofiary od sprawcy. Są to działanie takie jak np.: odbieranie wypracowanych pieniędzy, okradanie, uniemożliwienia podjęcia zatrudnienie czy też ograniczanie środków finansowych potrzebnych do zapewnienia odpowiedniego byt rodzinie[7].
 • zaniedbanie –niezapewnienie lub działanie uniemożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych jednostce zależnej. To np.: nieleczenie chorób, narażenie na utratę zdrowia lub życia, brak należytej opieki oraz chłód i odrzucenie emocjonalne. Zaniedbanie nie dotyczy tylko dzieci ta forma przemocy stosowana jest również wobec osób starszych i niepełnosprawnych[8].

Przemoc w rodzinie zazwyczaj powtarza się według zdefiniowanego schematu. Stanowi ona trzy, nawracające po sobie, fazy tzw. cykl przemocy:

 • Faza narastania napięcia – w relacjach sprawca, a ofiara narasta napięcie oraz sytuację konfliktowe. Sprawca rozpoczyna awantury, jest poirytowany i zły. Drażni go każdy szczegół. Natomiast ofiara stara się jak najlepiej spełniać oczekiwania sprawcy. Pomimo to napięcie oraz stres narasta i dochodzi do wybuch ostrej przemocy[9].
 • Faza wybuchu – w tej fazie dochodzi do ostrej przemocy, agresji. Sprawca
  w sposób bardzo gwałtowny wyładowuję swoje emocje na ofierze, wpada w szał.
  W tej fazie najczęściej ofiara po akcje przemocy jakiego doznała poszukuje pomocy[10].
 • Faza miodowego miesiącajest to czas, w którym sprawca postanawia wynagrodzić ofierze krzywdy, które wyrządził. Staje się miły i uczynny. Okazuje skruchę i przeprasza.

[1]Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1600)

[2]Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493). Art 2.

[3] M. Ciesielska, Rodzaje, formy i cykle przemocy w rodzinie,[w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Nr 12(3)/2014 , s. 7-9.

[4] D. Jaszczak – Kuźmińska, K. Michalska,Przemoc w rodzinie, [w:] Przemoc w rodzinie wobec osób starszych
i niepełnosprawnych
, (red.), D. Jaszczak – Kuźmińska, K. Michalska, PARPAMEDIA, Warszawa 2010,
s. 10-11.

[5] J. Cichla, Formy pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w kontekście teorii i doświadczeń praktycznych, [w:] Wybrane aspekty przemocy. Diagnoza i profilaktyka, (red.), J. Cichla, R. M. Ilnicka, AKAPIT, Toruń 2009,
s. 112-113.

[6] H. D. Sasal, Niebieskie Karty. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, PARPA, Warszawa 2005, s. 28-29.

[7] M. Ciesielska, Rodzaje, formy …, op. cit., s. 11-12.

[8]D. Jaszczak – Kuźmińska, K. Michalska,  Przemoc …, dz. cyt., s. 10-11.

[9] D. Jaszczak – Kuźmińska, K. Michalska, Przemoc …, dz. cyt., s. 13.

[10] . Jaszczak – Kuźmińska, K. Michalska, Przemoc …, dz. cyt., s.13.

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na terenie Gminy Dobra funkcjonuje powołany Uchwałą Rady Gminy Dobra Nr V/36/11 z dnia 25 luty 2011 rok Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele niżej wymienionych jednostek:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
 • Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej.
 • Komisariatu Policji w Zawadce.
 • Szkoły Podstawowej w Dobrej.
 • Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie.
 • Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej.
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim przez:

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 • Inicjowanie interwencji w  środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 • Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • Pomoc osobom, rodzinom i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów.
 • Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Rozpowszechnienia informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej – tel. 18 33 30 060
 • Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej – tel. 18 33 30 060
 • Komisariat Policji w Zawadce – tel. 18 33 43 049
 • Szkoła Podstawowa w Dobrej – tel. 18 33 30 009
 • Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie – tel. 18 33 40 022
 • Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej – tel. 18 33 31 006
 • Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej – tel.18 33 30 011

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w godzinach pracy ośrodka.

Formy pomocy

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatu Limanowskiego na lata 2014-2019.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program skierowany jest do osób mających trudności z rozpoznawaniem i konstruktywnym wyrażaniem uczuć, samokontrolą emocji, używających siły w relacjach z innymi.

Podstawę prawną do opracowania i realizacji niniejszego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259).

Prowadzone w ramach programu działania opierają się na stwierdzeniach:

 • Przemoc domowa jest wyuczonym zachowaniem.
 • Nie stosowania przemocy domowej również można się nauczyć.
 • Korzenie przemocy tkwią w stereotypach kulturowych i obyczajowych – jest tolerowana i wzmacniana przez postawy i poglądy ludzi, jest zakorzeniona we wzorach postępowania przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
 • Przemoc domowa jest szkodliwym i raniącym nadużyciem siły i władzy oraz dąży do kontrolowania i zniewolenia osoby zależnej.
 • Stosowanie przemocy jest wyborem, za który sprawca ponosi odpowiedzialność moralną i prawną.
 • Stosowanie przemocy w żadnym przypadku nie może być usprawiedliwiane
  i tolerowane.

 Program korekcyjno – edukacyjny kierowany jest do osób stosujących przemoc:

 • Skazanych za stosowanie przemocy – z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności i zobowiązanych przez sąd do uczestnictwa
  w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • Dotychczas nie karanych – skierowanych do programu przez zespoły interdyscyplinarne lub grupy robocze działające w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty,
 • Które zgłosiły się do programu pod wpływem motywowania osób najbliższych lub innych osób (znajomych, sąsiadów, pracowników służb i instytucji pomocowych i interwencyjnych) albo informacji medialnych, ulotkowych i innych; które z własnej motywacji podjęły decyzję o zmianie swoich destrukcyjnych, agresywnych, przemocowychzachowań wobec rodziny i najbliższych,
 • Będących sprawcami przemocy domowej, uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, dla których program korekcyjno-edukacyjny jest uzupełnieniem.

Celem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez  edukację ukierunkowaną na:

 • Uświadomienie sprawcy czym jest przemoc.
 • Uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowańprzemocowych wobec bliskich.
 • Rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe.
 • Opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy.
 • Nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji.
 • Naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych.
 • Naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Źródło: https://pcpr-limanowa.pl/blog/2015/05/10/program-korekcyjno-edukacyjny/

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej dostrzegając potrzeby osób uwikłanych w przemoc wychodzi z inicjatywą w formie grupy wsparcia skierowanej do osób doznających przemocy w rodzinie celem wsparcia ich w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Osoby biorące udział w grupie wsparcia będą miały możliwość wymieniany własnych doświadczeń, a także ich odreagowania i otrzymania emocjonalnego wsparcia.

Ważnym punktem w działaniach grupy będzie:

 • motywowanie do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie przerwanie występowania przemocy w rodzinie,
 • praca z uczestnikami grupy wsparcia w oparciu o techniki warsztatowe pozwalające na zdobycie praktycznej wiedzy w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego,
 • pomoc psychologiczna, okazanie wsparcia w wyjściu z izolacji i pomoc
  w przywróceniu umiejętności kierowania swoim życiem i samodecydowania o sobie,
 • informowanie o różnych formach świadczonej pomocy w tym interwencji Policji
  w sytuacji konieczności powstrzymania przemocy ze strony sprawcy,
 • wsparcia w postaci porady prawnej uzyskanej na spotkaniu z radcą prawnym
  w sprawach sądowych,
 • prowadzenia zajęć w oparciu o komunikację społeczną, trening asertywności
  i rozwoju osobistego, stawiania granic oraz koncentracji na własnej zmianie wewnętrznej,
 • podjęcie działań pozwalających na branie odpowiedzialności za siebie i uwalnianie od przekonania o odpowiedzialności za partnera.

Do grupy można dołączyć w każdej chwili. Grupa ma charakter otwarty.
Więcej informacji o prowadzonej działalności można zdobyć dzwoniąc pod numer (18) 33-37-912.
Informacji udziela Joanna Kuźniacka.

Źródło:„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej”, pcpr-limanowa.pl https://pcpr-limanowa.pl/grupa-wsparcia-dla-osob-doswiadczajacych-przemocy-w-rodzinie/

Poradnictwo prawne

Doświadczasz przemocy w rodzinie? Potrzebujesz pomocy prawnej? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oferuje osobom doznającym przemocy w rodzinie profesjonalną pomoc prawną.

Poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie można uzyskać w każdy wtorek i piątek w godzinach od 8:30-10:00. Rejestracja obowiązkowa: osobista pokój 138a lub pod numerem (18) 3337 912.

Źródło: https://pcpr-limanowa.pl/poradnictwo-specjalistyczne/poradnictwo-prawne/

Ponadto w Powiecie Limanowskim, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej – 5 punktów, w których porad udzielają radcowie prawni (Limanowa, Kamienica, Laskowa, Jodłownik) oraz adwokaci (Mszana Dolna). Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Dla kogo pomoc?

Już od 1 stycznia 2019  roku, usługi  są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Obywatele mogą swobodnie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz z mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (wyłącznie w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową),
 • nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady,
 • osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach,
 • w razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb w  punktach prowadzonych przez organizację pozarządową):

 • może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej,
 • może obejmować również: rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów oraz przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu,
 • nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Tabela przedstawiająca lokalizację i godziny dyżurów – Powiat Limanowski.

Dni tygodnia Limanowa
Starostwo Powiatowe
ul. J. Marka 9 34-600 Limanowa
pokój nr 102
tel. (18) 33-37-920
Mszana Dolna
Urząd Miasta
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna (wejście od strony parkingu policyjnego)
tel. (18) 33 10 622 wew. 222
Kamienica
rynek, świetlica środowiskowa, pomieszczenie nad Pocztą
tel. (18) 33 23 192
Laskowa
Urząd Gminy Laskowa
34 – 602 Laskowa 643 tel. (18) 33 00 210 wew. 49
Jodłownik
budynek Punktu Informacji Turystycznej, obok Kościoła, 34-620 Jodłownik
tel. 504 823 862
Poniedziałek 15:30 –19:30 11.15 – 15.15 9.00 – 13.00 11.00 – 15.00 8.00 – 12.00
Wtorek 15:30 – 19:30 14.00 – 18.00 9.00 – 13.00 15.00 – 19.00 14.00 – 18.00
Środa 7:30 – 11:30 10.15 – 14.15 9.00 – 13.00 15.00 – 19.00 9.00 – 13.00
Czwartek 7:30 – 11:30 8.00 – 12.00 9.00 – 13.00 15.00 – 19.00 14.00 – 18.00
Piątek 15:30 – 19:30 14.00 – 18.00 9.00 – 13.00 11.00 – 15.00 9.00 – 13.00

Poradnictwo psychologiczne

Nie wiesz jak radzić sobie ze stresem i rozwiązać kłopotliwą sytuację w jakiej się znalazłeś?Poradę i wsparcie psychologa można uzyskać w każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 17:00.

Rejestracja obowiązkowa: osobista pokój 138a lub pod numerem (18) 3337 912.

 Źródło:https://pcpr-limanowa.pl/poradnictwo-specjalistyczne/poradnictwo-psychologiczne/

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 20 lutego br. w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej (parter, Klub Pracy, ul. Józef Marka 9) rozpoczął swoją działalność Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Stowarzyszenie „Podhale – Nasz Dom”. Projekt pt. „Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym” realizowany w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019 – 2021.

Do Punktu mogą się zgłaszać osoby, które zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwami m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece (znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi) oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, pobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo).
Kompleksowa oferta Punktu skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz do osób im najbliższych i obejmuje bezpłatną:

 • pomoc osoby pierwszego kontaktu (dotyczy również świadków przestępstwa),
 • pomoc psychologiczną (dotyczy również świadków przestępstwa),
 • pomoc prawną,
 • pomoc psychiatryczną,
 •  pomoc tłumacza (także tłumacza jęz. migowego).

W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Między innymi są to środki, które mogą być przeznaczone na:

 • zakup leków i materiałów ortopedycznych,
 • czasowe zakwaterowanie i udzielenie schronienia,
 • dopłaty do zobowiązań czynszowych i rachunków za media,
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zakup odzieży, żywności, wyposażenia mieszkania i sprzętów AGD.

W Punkcie proponuje się także bezpłatną pomoc psychologiczną świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, np. w celu uporania się z traumą związaną z uczestniczeniem w dramatycznym zdarzeniu o charakterze przestępstwa. Na uwagę zasługuje fakt, że Punkt jest zlokalizowany w ścisłym centrum Limanowej co ułatwia dotarcie osobom przyjezdnym, korzystającym z komunikacji publicznej.

Punkt czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek: 15.30 – 19.30
Wtorek: 15.30 – 19.30
Środa: 15.30 – 19.30
Czwartek: 15.30 – 19.30
Dyżur całodobowy: 7 dni w tygodniu, tel. 783-222-800.

Więcej informacji na temat pomocy pokrzywdzonym przestępstwami można znaleźć
w poniższych linkach:

http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

http://www.podhaleregion.pl/

Źródło:https://powiat.limanowski.pl/blog/lokalny-punkt-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/?print=print

Hostel dla ofiar przemocy domowej

Hostel dla ofiar przemocy domowej oferuje schronienie oraz pomoc specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia. Zadaniem hostelu jest udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia osobom gdzie jest stosowana wobec nich przemoc /psychiczna, fizyczna/. Hostel dysponuje 10 miejscami. Osoby w nim przebywające mają zapewnione tzw. domowe warunki. Hostel nie zapewnia wyżywienia i środków czystości, ani higieny osobistej. W sytuacjach skrajnie kryzysowych, doraźnie zapewniamy środki higieny osobistej oraz pampersy dla dzieci.

Mieszkańcy hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej pomocy m. in: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, mediacyjnej. Czas trwania pobytu w hostelu zależy od sytuacji podopiecznego. Regulamin zakłada okres przebywania nie dłuższy niż 3 miesiące. Wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedłużenie pobytu w celu całkowitego rozwiązania problemu, będącego powodem umieszczenia.

Zakres pomocy świadczonej w hostelu obejmuje:

 • udzielenie noclegu,
 • możliwość korzystania z kuchnio-jadalni.
 • możliwość korzystania z łazienki.
 • możliwość korzystania z pralni.
 • innej doraźnej pomocy / psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika, mediatora /.

Warunki jakie należy spełnić aby być przyjętym do hostelu:

 • pisemny wniosek osoby o przyjęcie do hostelu.
 • poddanie się badaniu lekarskiemu przez lekarza SOIK.
 • poddanie się dobrowolnemu badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • wynik badania potwierdzony jest wydrukiem.
 • przyjmowani do hostelu i są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości.
 • osoba nie posiadająca dokumentu tożsamości zostaje przyjęta, lecz jest zobowiązana dostarczyć stosowne zaświadczenie, w dniu następnym /roboczym/.
 • realizacja zawartego kontraktu.
 • przestrzeganie regulaminu hostelu.

Przyjmowanie do hostelu odbywa się całodobowo.

Decyzję o przyjęciu do hostelu podejmuje Dyrektor lub upoważniony pracownik Ośrodka, biorąc pod uwagę opinię lekarza dyżurnego SOIK. Osoby, które chciałaby korzystać z hostelu, proszone są o kontakt z pracownikami Działu Wsparcia i Interwencji w Sytuacjach Kryzysowych.

Dodatkowe informację:

 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a /wejście C, numer bramofonu 2//od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 16.00/ tel. 18 449-04-90; meil: kryzys@soik.pl ; www.soik.pllub całodobowo pod numerem: tel. interwencyjny 18 449 04 95. Przyjmowanie do hostelu: całodobowo ul. Śniadeckich 10a /wejście C/.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym również, dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji.  Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb
– poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia dostępnego przez całą dobę. Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a
Punkt Pierwszego Kontaktu
tel. 18 449 94 95 – całodobowo

Wszystkie porady i udzielana pomoc jest bezpłatna oraz bez skierowania.

Załączniki:

 1. http://www.soik.pl/files/fck/DWIK_-_informacja_na_strone.pdf
 2. http://www.soik.pl/files/fck/(plakat_dzialu_DWIK).pdf