Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej gops.gminadobra.pl

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gops.gminadobra.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
Dobra 38, 34-642 Dobra

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. Publikowane informacje nie są w całości dostępne cyfrowo,
 2. Niektóre załączniki są zamieszczone w formie skanów,
 3. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu (odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast, kolor monochromatyczny)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość zmiany czcionki na przyjazną dla dyslektyków
 • możliwość zatrzymywania animacji
 • zmiana rozmiaru kursora
 • nakładka do czytania
 • pozioma linia do czytania (przewodnik do czytania)
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
Ustawienia te można włączyć korzystając z Menu dostępności, które można wywołać korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl + U

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Kapera
e-mail: iwona.kapera@gminadobra.pl
Telefon: 183330060

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zajmuje parter i piętro. Przyjmowanie klientów odbywa się na parterze budynku, w miejscu do tego wyznaczonym- wejście do budynku oraz korytarz na jednym poziomie).
 2. Instalacje urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych (przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek, który w razie jakichkolwiek trudności, umożliwia osobie niepełnosprawnej wezwanie oraz skorzystanie z pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 3. Siedziba zapewnia wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.
 4. W budynku brak wizualnych i głosowych lub dotykowych informacji na temat rozkładu pomieszczeń.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
 6. Brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.