Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/7995/akt.pdf

Skierowania do Domu Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie
w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.  Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. Osób w podeszłym wieku
 2. Osób przewlekle somatycznie chorych
 3. Osób przewlekle psychicznie chorych
 4. Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 6. Osób niepełnosprawnych fizycznie
 7. Osób uzależnionych od alkoholu

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

 1. w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 2. w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
 3. w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
  – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  – w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

Dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych

W celu zapewnienia pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji wprowadzono wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Osoba lub rodzina, która chce zostać objęta w/w formami pomocy winna złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, po czym na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ustala się sytuację strony. W toku dalszego postępowania GOPS w Dobrej wydaje decyzję administracyjną przyznającą bądź odmawiającą przyznania stronie świadczenia.

Posiłki w szkołach

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej udziela takiego wsparcia rodzinom spełniającym warunki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium, o którym mowa w w/w ustawie, które wynosi 792,00 zł
na osobę w rodzinie.

Kierując się potrzebą udzielania pomocy dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Gminy Dobra, które uczęszczają do gminnych placówek oświatowych, i dla których dożywianie realizowane jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w przedszkolu lub szkole, przyjęto Gminny Program Osłonowy. Dzięki niemu rodziny, których dochód przekroczył 150% kryterium dochodowego, mogą zostać objęte świadczeniem w postaci posiłku z procentową odpłatnością.

Dopłata korzystających z przyznanego świadczenia w formie dożywiania, wynosi odpowiednio:

 • 60% zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% (tj.: 792,00 zł) a jednocześnie nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego (tj.: 1 056,00 zł);
 • 75% zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% (tj.: 1 056,00 zł) a jednocześnie nie przekracza 250% kwoty kryterium dochodowego(tj.: 1 320,00 zł).
PAKIET BEZPŁATNIE ODPŁATNOŚĆ 75% ODPŁATNOŚĆ 60%
PAKIET I
śniadanie + obiad + podwieczorek
10,50 zł 7,87 zł 6,30 zł
PAKIET II
śniadanie + obiad
9,40 zł 7,05 zł 5,64 zł
PAKIET III
obiad + podwieczorek
8,30 zł 6,23 zł 4,98 zł
OBIAD
dwa dania
7,20 zł 5,40 zł 4,32 zł

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej nr: 77 8804 0000 0020 0210 2081 0001 do 8-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za styczeń płatność do 8-go lutego).

W opisie przelewu proszę podać imię, nazwisko i adres dziecka, miesiąc, za jaki następuje płatność, nazwę szkoły oraz „Program osłonowy 60% lub 75%”.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udziela się pomocy w tym trybie nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

ZASIŁEK CELOWY NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI, ŚWIADCZENIE RZECZOWE W POSTACI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej udziela również wsparcia rodzinom i osobom, które nie spożywają posiłków w szkołach w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Przesłanką do udzielania takiego wsparcia jest spełnianie warunkówdo otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium, o którym mowa w w/w ustawie (792,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej).

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane zostaje w ratach, których wysokość ustalona jest jako iloczyn ilości osób w rodzinie, dni w miesiącu oraz kwoty posiłku, która wynosi 6,50 zł.

Sprawienie pogrzebu

Do zadań własny Gminy Dobra należy sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, nieznanym w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonani pochówku. Zadanie to realizuję Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

Do zakresu usług pogrzebowych zalicza się wszystkie podstawowe czynności w tym:

 • przygotowanie zwłok do pochówku (umycie i ubranie zwłok),
 • zakup niezbędnego ubrania dla zmarłego,
 • zakup trumny wraz z wyposażeniem lub urny na spopielone zwłoki,
 • spopielenie zwłok,
 • zapłatę za przewóz zwłok,
 • zakup krzyża, tabliczki,
 • zapłatę za wykopanie, zakopanie i oznaczenie grobu tabliczką,
 • nabożeństwo pogrzebowe,
 • inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem oraz miejscowymi zwyczajami.

Sprawianie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego lub z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła ona majątek.

Podstawa prawna:

 • 17 ust. 1 pkt. 15, art. 36 pkt. 2 lit. f, art. 39 ust. 2, art. 44, art. 96 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.)
 • Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Dobra i określania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Bezdomność

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały  w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.
Jednak jak podkreśla wielu badaczy, bezdomność jest przede wszystkim zjawiskiem społecznym, niepoddającym się opisowi w kategoriach czysto prawniczych. Ani formalne prawo do zamieszkania w danym lokalu ani brak tego prawa nie przesądzają, bowiem niczego w kwestii bezdomności. Możliwe są sytuacje, gdy konflikty rodzinne uniemożliwiają faktyczne współzamieszkiwanie w lokalu, w którym jest się zameldowanym, lub też zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych pomimo braku zameldowania i formalnego prawa do zamieszkiwania w danym lokalu.

W ramach pomocy dla osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra podpisana została współpraca z Nowosądeckim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta.

Centrum Zakwaterowania jest całodobową placówką opiekuńczą, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne warunki do życia jego mieszkańcom. Jest miejscem przeznaczonym dla osób, które nie posiadają okresowo lub na stałe własnego miejsca zamieszkania.

Placówka ma charakter ponadlokalny, tzn. udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Nowego Sącza, a w razie potrzeby z województwa małopolskiego i z innych regionów kraju.

Dom w miarę swoich możliwości udziela również krótkotrwałego pobytu i doraźnej pomocy materialnej (odzież, środki farmakologiczne, możliwość kąpieli) osobom bezdomnym niezamierzającym w nim pozostać.

Osoby bezdomne mogą zgłaszać się samodzielnie, Mogą być również kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej (po uzgodnieniu), inne organizacje charytatywne, osoby bliskie, znajomych. Podstawowym warunkiem przyjęcia do placówki jest deklaracja osoby bezdomnej o chęci zamieszkania.

Organizacją życia codziennego w Centrum Zakwaterowania zajmują się członkowie Wspólnoty Emaus. Centrum Zakwaterowania posiada:

 • miejsca noclegowe
 • stołówkę
 • węzeł sanitarny
 • pralnię
 • punkt wydawania odzieży i środków higieny osobistej
 • opiekunów – wolontariuszy – członków Wspólnoty Emaus.

Dzienny Dom Senior+

Od 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”).

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.

Dzienny Dom Senior + w Dobrej przeznaczony jest dla osób w wieku pow. 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Dobra, nieaktywnych zawodowo. Dzienny Dom Senior + w Dobrej oferuje:

 • zajęcia edukacyjne
 • zajęcia kulturalne
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe
 • gorący posiłek.

Wniosek o skierowanie do Dziennego Domu Senior + rozpatrywany jest przez Ośrodek, postępowanie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, natomiast kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o skierowaniu do Dziennego Domu oraz ustaleniem odpłatności za posiłek (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobra).

Program MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Celem projektu jest także zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu:

 • funkcjonuje Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
 • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności).

Uczestnik projektu musi spełniać następujące kryteria:

 •  mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie https://www.malopolska.pl/teleaniol