Świadczenia dla Rodziny2019-12-13T08:12:18+01:00

ŚWIADCZENIA DLA RODZINY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informacje podstawowe Świadczeniami rodzinnymi są: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. „becikowe”, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie. Jednorazowa [...]

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Informacje podstawowe Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia 20 roku życia. Dzieci [...]

KARTA DUŻEJ RODZINY

Informacje podstawowe Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, przejazdów kolejowych czy zakupie paliwa na [...]

DODATEK MIESZKANIOWY

Informacje podstawowe Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki: posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby [...]

DODATEK ENERGETYCZNY

Informacje podstawowe DODATEK ENERGETYCZNY Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: złożyć wniosek o dodatek energetyczny, mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy musi załączyć do [...]

USTAWA „ZA ŻYCIEM”

Informacje podstawowe Jednorazowe świadczenie „za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, w wysokości 4000 zł, przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. [...]

Go to Top