Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                            Dobra, dn. 21.04.2021 r.

34 – 642 Dobra 38

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zaprasza do składania ofert na realizację w 2021 roku działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

34 – 642 Dobra 38

tel. 018 333 00 60

e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności mających na celu podniesienie jakości działalności Ośrodka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, w ramach umowy cywilnoprawnej, w wymiarze łącznie 72 godzin w 2021 roku.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych-  poprzez organizację konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

 1. Termin realizacji zamówienia: maj 2021 r. – grudzień 2021 r.
 2. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług, doświadczenie zawodowe.
 3. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać wykształcenie i kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu prawnika oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie spraw związanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykonawca nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 1. Oferta powinna zawierać:
 1. CV z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
 4. cenę za wykonanie usługi w przeliczeniu na 1 godz. (cenę brutto wyrażona cyfrowo i słownie),
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone (nie spełniają warunków w pkt. 5) przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiające w oparciu o następujące kryteria:
 • cena ofertowa,
 • doświadczenie wykonawcy.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów;
 2. zamawiający zastrzega  sobie  prawo  sprawdzenia  w  toku  oceny  ofert  wiarygodności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.
 1. Zamawiający odrzuca ofertę:
 • w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
 • w przypadku przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych.
 1. Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w zamkniętej kopercie z napisem „Zapytanie ofertowe – działania mające na celu rozwój pomocy społecznej .

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2021 r. o godz. 15:15.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, tel. 018 333 00 60 wew. 36.

Z upoważnienia WÓJTA GMINY Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
mgr Maria Węglarz

Załączniki:

formularz ofertowy

klauzula-informacyjna