ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RODZINA 500+

Przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Wnioski można składać online od 1 lipca 2019 r. (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub portalu PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019r. w wersji papierowej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem poczty:

– wniosek złożony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.– ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019 r. (z wyrównaniem za okres od lipca do października)

– wniosek złożony od 1 września do 30 września 2019 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem za okres od lipca do listopada).

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze 500+ od miesiąca lipca 2019 r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia należy złożyć najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Wnioski złożone od 1 października 2019 r. – prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 020

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych