KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY NA LATA 2020-2025”

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej dotyczące projektu “Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020 – 2025”. Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, propozycji oraz ewentualnych uwag na temat projektu Programu będącego przedmiotem konsultacji.
Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu, które należy składać na formularzu konsultacji do 30 października 2019 r. drogą elektroniczną, poprzez skrzynkę mailową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej na adres: pcpr@powiat.limanowski.pl bądź osobiście w siedzibie PCPR – ul. Józefa Marka 9, 34 – 600 Limanowa.
Wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw objętych konsultacjami udziela psycholog Pani Joanna Kuźniacka, ul. Józefa Marka 9, 34 – 600 Limanowa, tel. (18) 33-37-912.
W załączniku znajdą Państwo projekt konsultowanego Programu oraz formularz konsultacji, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.
Konsultacje potrwają do 30 października 2019 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nich udziału!

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych