Dobra, dn. 22.06.2022 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34 – 642 Dobra 38

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 25 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje rehabilitanta w celu realizacji specjalistyczny usług opiekuńczych wobec osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
34-642 Dobra 38
tel. 018 333 00 60
e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć w zakresie rehabilitacji medycznej wobec osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi – 10 godzin tygodniowo.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera formularz cenowy (załącznik Nr 1)
 3. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r.
 4. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług, doświadczenie zawodowe.
 5. Inne istotne warunki zamówienia:

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć rehabilitacyjnych wobec osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

Zgodnie z §3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji.
 1. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 1).
 2. Życiorys (CV).
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie.
 4. Inne wymagane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 5. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w rozporządzenia.

Sposób przygotowania oferty:

 • Ofertę należy sporządzić na drukach zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitant.

     7. Miejsce i termin złożenia oferty:

 • Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą tradycyjną do dnia 11.07.2022, do godziny 16:00.
 • Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 333-00-60.


Z upoważnienia WÓJTA GMINY

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

mgr Maria Węglarz

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych