Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                     Dobra, dn. 24.08.2020 r.

34 – 642 Dobra 38

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zaprasza do składania ofert na realizację w 2020 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

34-642 Dobra 38

tel. 018 333 00 60

e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć w zakresie rehabilitacji medycznej wobec dziecka z zaburzeniami psychicznymi:
30 godzin miesięcznie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera formularz cenowy (załącznik Nr 1)

3. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2020 r. – grudzień 2020 r.

4. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług, doświadczenie zawodowe.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć rehabilitacyjnych wobec dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

Zgodnie z §3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

1.      Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę;

2.      Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym,

– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

– ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

– zakładzie rehabilitacji,

– innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.      Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia i doświadczenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

Wymagane dokumenty:

1.      Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 1).

2.      Życiorys (CV).

3.      Dokument potwierdzający wykształcenie.

4.      Inne wymagane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

5.      Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w rozporządzenia.

6. Sposób przygotowania oferty:

1)      Ofertę sporządzić należy na druku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2)      Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3)      W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych.”

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

1)  Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą tradycyjną, w terminie do 15.09.2020 r. do godz. 15:15.

2)  Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 333-00-60 wew. 36.

 Z upoważnienia WÓJTA GMINY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

mgr Danuta Kubasiak

Załączniki:

zapytanie ofertowe – formularz

klauzula informacyjna zapytanie ofertowe