Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                     Dobra, dn. 10.02.2021 r.

34 – 642 Dobra 38

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zaprasza do składania ofert na realizację w 2021 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

34-642 Dobra 38

tel. 018 333 00 60

e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć w zakresie rehabilitacji medycznej wobec dziecka z zaburzeniami psychicznymi:
  20 godzin miesięcznie.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera formularz cenowy (załącznik Nr 1)
 1. Termin realizacji zamówienia: marzec 2021 r. – grudzień 2021 r.
 1. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług, doświadczenie zawodowe.
 1. Inne istotne warunki zamówienia:
 • Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć rehabilitacyjnych wobec dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

 • Niezbędne wymagania:

Zgodnie z §3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę;
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym,

– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

– ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

– zakładzie rehabilitacji,

– innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia i doświadczenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
 • Wymagane dokumenty:
 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 1).
 2. Życiorys (CV).
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie.
 4. Inne wymagane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 5. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w rozporządzenia.
 1. Sposób przygotowania oferty:
  • Ofertę sporządzić należy na druku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
  • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  • W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą tradycyjną, w terminie do 24.02.2021r. do godz. 15:15.
 • Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 333-00-60 wew. 36.

 Z upoważnienia WÓJTA GMINY

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

mgr Maria Węglarz