Tytuł wiadomości (można skopiować z tytułu u góry, bądź usunąć ten blok (ikonka kosza na śmieci)

  Dobra, dn. 7.12.2022 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34 – 642 Dobra 38

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2185 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania dla osoby dorosłej/dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
34-642 Dobra 38
tel. 018 333 00 60
e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych (umowa zlecenie) w formie:
  – zajęć pedagogicznych – 50 godzin miesięcznie,
  – zajęć logopedycznych – 50 godzin miesięcznie,
  – zajęć rehabilitacji – 30 godzin miesięcznie.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera formularz cenowy (załącznik Nr 1)
 2. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.
 3. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług, doświadczenie zawodowe.
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Niezbędne wymagania:

Zgodnie z §3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania

zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty
w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę
i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym;
– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
– ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
– zakładzie rehabilitacji;
– innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 2. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

– umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
– kształtowania nawyków celowej aktywności;
– prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 1).
 2. Życiorys (CV).
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie.
 4. Inne wymagane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 5. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w §3 ust. 2 cyt. w/w rozporządzenia.
 6. Sposób przygotowania oferty:
  • Ofertę sporządzić należy na druku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.
  • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  • W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych
 7. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą tradycyjną do dnia 22.12.2022 r., do godziny 15:15.
 • Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 333-00-60.


Z upoważnienia WÓJTA GMINY

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

mgr Maria Węglarz

Załączniki do pobrania

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych