Dobra, dn. 31.05.2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34 – 642 Dobra 38

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 25 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje rehabilitanta w celu realizacji specjalistyczny usług opiekuńczych wobec osoby dorosłej/dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
34-642 Dobra 38
tel. 018 333 00 60
e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć w zakresie rehabilitacji medycznej wobec osoby dorosłej/dziecka z zaburzeniami psychicznymi:
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera formularz cenowy (załącznik Nr 1)
 1. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2022 r. – grudzień 2022 r.
 1. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług, doświadczenie zawodowe.
 1. Inne istotne warunki zamówienia:

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć rehabilitacyjnych wobec osoby dorosłej/dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

Zgodnie z §3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę;
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym,
– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
– ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
– zakładzie rehabilitacji,
– innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia i doświadczenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
  – umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  – kształtowania nawyków celowej aktywności,
  – prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 1).
 2. Życiorys (CV).
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie.
 4. Inne wymagane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 5. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w rozporządzenia.
 1. Sposób przygotowania oferty:
  • Ofertę sporządzić należy na druku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
  • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  • W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą tradycyjną, w terminie do dnia 6.06.2022 r. do godz. 15:15.
 • Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 333-00-60 wew. 36.

 Z upoważnienia WÓJTA GMINY

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

mgr Maria Węglarz

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych