ZAPYTANIE OFERTOWE – SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ/MEDIATOR

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej uzyskał wsparcie finansowe z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację w 2020 roku  projektu „Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin.” W ramach projektu przewidziano działania: mobilny punkt pomocy specjalistycznej oraz stacjonarny punkt pomocy specjalistycznej w ramach których, w zależności od zgłaszanych potrzeb dyżur będą pełnili specjaliści: psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, mediator. Realizacja działań planowana jest na okres od kwietnia do grudnia 2020 r.

Wobec powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje specjalistów do realizacji w/w zadań i zaprasza osoby zainteresowane współpracą do składania ofert na załączonych formularzach.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych