Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                             Dobra, dn. 27.12.2021 r.

34 – 642 Dobra 38

 

 

                                                                                                        ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej poszukuje pedagoga w celu realizacji specjalistyczny usług opiekuńczych wobec osoby dorosłej/dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

34-642 Dobra 38

tel. 018 333 00 60

e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć pedagogicznych wobec osoby dorosłej/dziecka z zaburzeniami psychicznymi.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera formularz cenowy (załącznik Nr 1)
 1. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2022 r. – grudzień 2022 r.
 1. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług, doświadczenie zawodowe.
 1. Inne istotne warunki zamówienia:

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć pedagogicznych wobec dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Niezbędne wymagania:

Zgodnie z §3 Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pedagoga.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji.
 1. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, np.:
 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 1).
 2. Życiorys (CV).
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie.
 4. Inne wymagane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 5. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt 1 § 3 w/w rozporządzenia.
 1. Sposób przygotowania oferty:
  • Ofertę sporządzić należy na druku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
  • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  • W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych – pedagog.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą tradycyjną do dnia 30.12.2021, do godziny 15:00.
 • Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 333-00-60.

                                                                                                                                                                                Z upoważnienia WÓJTA GMINY

                                                                                                                                                   Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

                                                                                                                                                                                             mgr Maria Węglarz

Załączniki: