Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                     Dobra, dn. 24.09.2020 r.

34 – 642 Dobra 38

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zaprasza do składania ofert na realizację w 2020 roku stacjonarnego poradnictwa grupowego: specjalista terapii uzależnień, specjalista ds. przemocy w rodzinie, osoba z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi, osoba z doświadczeniem w pracy z rodzinami borykającymi się z niepełnosprawnością.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

34 – 642 Dobra 38

tel. 018 333 00 60

e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonywaniu czynności specjalisty terapii uzależnień, specjalisty ds. przemocy w rodzinie, osoby z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi, osoby z doświadczeniem w pracy z rodzinami borykającymi się z niepełnosprawnością.

  1. w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin poprzez wsparcie specjalistyczne” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, w ramach umowy cywilnoprawnej, w wymiarze łącznie 18 godzin w 2020 roku, zgodnie z w/w projektem.

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

prowadzenie stacjonarnego poradnictwa grupowego: z zakresu uzależnień, problemów przemocy w rodzinie, niepełnosprawności własnej oraz opieki nad osobą zależną (w zależności od zgłaszanych potrzeb):

a) poradnictwo odbywać się będzie w formie grupowego spotkania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w okresie do 31.12.2020 r.;

b) prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, dokumentacja ze spotkań.

2. Termin realizacji zamówienia: październik 2020 r. – grudzień 2020 r.

3. Kryterium wyboru: najniższa cena netto jednej godziny usług, doświadczenie zawodowe.

4. Inne istotne warunki zamówienia:

a) wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać wykształcenie i kwalifikacje uprawniające do wykonywania zlecenia, niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wykonawca nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Oferta powinna zawierać:

a) CV z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,

d) cenę za wykonanie usługi w przeliczeniu na 1 godz. (cenę brutto wyrażona cyfrowo
i słownie),

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Kryteria oceny ofert:

a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone (nie spełniają warunków w pkt. 5) przez Zamawiającego.

b) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiające w oparciu o następujące kryteria:

– cena ofertowa,

– doświadczenie wykonawcy.

7. Informacje dodatkowe:

a) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów;

b) zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów.

8. Zamawiający odrzuca ofertę:

– w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

– w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,

– w przypadku przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych.

10. Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej
w zamkniętej kopercie z napisem „Zapytanie ofertowe na wykonywanie grupowego poradnictwa specjalista terapii uzależnień, specjalista ds. przemocy w rodzinie, osoba z doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi, osoba z doświadczeniem w pracy z rodzinami borykającymi się z niepełnosprawnością– 2020 rok.” .

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2020 r. o godz. 12:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,
tel. 018 333 00 60 wew. 36.

 

Z upoważnienia WÓJTA GMINY

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

                                                                                                                                                                                                                                            mgr Maria Węglarz

Załączniki:

klauzula informacyjna zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-specj.