Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 33/OPS/2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra.

  1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.
  2. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
  3. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Wartość dofinansowania: 120.072,00 zł

Całkowita wartość zadania: 150.090,00 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

Aktualizacja 27.08.2021r