W PORĄBCE POWSTAŁA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO „RODZINA”

Na terenie Gminy Dobra realizowany jest projekt „PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI                        I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ DOBRA „RODZINA” realizowany przez Panią Paulinę Knapik            w partnerstwie z fundacją Collegium Progressus. Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju       i wyrównanie szans społeczno – edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Dobra w powiecie limanowskim poprzez utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

Pobyt dziecka w Placówce Wsparcia Dziennego „RODZINA” jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą powstałej placówki. Szczegółowe informację załączone zostały w pliku poniżej.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 020

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych