Nazwa zadania:

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 245/OPS/2022 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra.

Opis zadania:

  1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:
    II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, tj. organizacja specjalistycznego poradnictwa – psychologicznego;
    IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej ośrodka.

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 1 stycznia 2022 roku.
Termin zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2022 roku.

Środki finansowe:

Wartość dofinansowania: 24 640,00 zł.
Całkowita wartość zadania:  30 800,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych