Nazwa zadania:

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową  nr 214/OPS/2024 z dnia 26.02.2024 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra.

Opis zadania:

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań:

1) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej:

  • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
  • dożywianie dzieci;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2:

  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art.5a;
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 1 stycznia 2024 roku.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31 grudnia 2024 roku.

Środki finansowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 155 428,00 zł w tym:

 1. 127 606,00 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
 2. 27 822,00 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych