TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

ZASIŁEK RODZINNY, 300+, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

– od 01.07.2020 roku tylko elektronicznie,

– od 01.08.2020 roku elektronicznie i osobiście w budynku GOPS Dobra.

Świadczenie 500+ na nowy okres zasiłkowy należy składać:

od 01.02.2021 roku tylko elektronicznie,

od 01.04.2021 roku elektronicznie i osobiście w budynku GOPS Dobra.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
– portalu informacyjno-usługowego Emp@tia Link otwiera się w nowym oknie,
 elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP Link otwiera się w nowym oknie,
– platformy usług elektronicznych PUE ZUS Link otwiera się w nowym oknie,
– systemów teleinformatycznych banków.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych