INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w żłobku, przedszkolach, szkołach na rok szkolny 2020/2021 należy składać w GOPS w Dobrej w miesiącu lipiec 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r.
w godzinach pracy, tj.:

poniedziałek: 8.00 – 16.00,

wtorek – piątek: 7.15 – 15.15.

W celu przyznania pomocy wymagane są dokumenty potwierdzające dochody netto rodziny uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu, uzyskanego w miesiącu złożenia wniosku tj. m. in. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, decyzja organu emerytalno – rentowego z 2020 r., decyzja – nakaz płatniczy
z 2020 r., potwierdzenie opłaty składki KRUS i inne dokumentujące sytuację rodziny.

Złożenie wniosku po wyznaczonym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia od miesiąca października 2020 r.

Szczegółowych informacji udzielają Pracownicy Socjalni GOPS w Dobrej w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu: 18 33 30 060.