TARCZA ANTYKRYZYSOWA – UTRATA DOCHODU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,567 i 568), obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID – 19 stanowi  utratę dochodu na bazie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy zasiłkowe: 2019/2020, 2020/2021.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych: „W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.” Oznacza to, że osoby które utraciły dochód z ww. tytułu w marcu br. i w wyniku utraty dochodu spełniają kryterium dochodowe, od miesiąca kwietnia br. otrzymają świadczenie rodzinne uzależnione od dochodu (lub odpowiednio świadczenie z funduszu alimentacyjnego) pod warunkiem złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje pod nr tel:  (18) 33 30 060

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych