SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE I SUPERWIZJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje cykl spotkań superwizyjnych i szkoleń dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z dotacji przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego.

W tegorocznych działaniach zmierzających do podnoszenia kwalifikacji, w tym także profilaktyki wypalenia zawodowego służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zakwalifikowało się 8 zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa małopolskiego, w tym m. in. gmina Dobra.

Wsparcie szkoleniowe rozpocznie się od superwizji, której wymiar wynosi 24 godziny dydaktyczne, w ramach 6 spotkań, w okresie od września do grudnia br. Na spotkaniach poruszone zostaną aspekty związane z realizacją procedury Niebieskiej Karty, w tym m. in. analiza własnych reakcji, dbanie o swoje bezpieczeństwo i komfort, ograniczenia: własne, klienta, instytucjonalne, etyczne aspekty pracy. Na podstawie uzyskanych w trakcie spotkań informacji superwizor opracuje rekomendacje w zakresie poruszanej tematyki oraz wyłonione zostaną tematy szkoleń specjalistycznych dedykowane konkretnemu Zespołowi.

Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, iż spotkania edukacyjne odbywają się na terenie gminy Dobra, co podnosi dostępność i pozwala na uczestnictwo jak największej liczby członków.
W spotkaniach superwizyjnych biorą udział pracownicy socjalni, asystent rodziny, pedagodzy szkolni, policjanci.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych