ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Przysługuje na ucznia, bez względu na dochód rodziny, który spełnia 2 warunki:

  1. Nie ukończył: – 20 lat, – 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

  1. Uczy się w placówce, takiej jak: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna, szkoła policealnej, szkoła dla dorosłych, za wyjątkiem: szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program Dobry Start nie obejmuje: dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu, studentów.

Wnioski można składać online od 1 lipca 2019 r. (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub portalu PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem poczty:

– wniosek złożony w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.– ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 września 2019 r.

– wniosek złożony od 1 września do 30 listopada 2019 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku
wraz z dokumentami.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 020

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych