STYPENDIA SZKOLNE

Obowiązuje kryterium dochodowe: 528,-zł na osobę w rodzinie.

Wnioski należy składać w terminie od 1 września 2019 r. do 16 września 2019 r.

w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem poczty wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody za miesiąc sierpień 2019 r. oraz fakturami, rachunkami, dokumentami (nie będą uwzględniane paragony) dotyczące:

  • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na: wyjazdy do kina, teatru, muzeum, zielone szkoły, białe szkoły, wycieczki szkolne, itp., naukę języków obcych, udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia.
  • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności: zakupu podręczników, zeszytów, lektur szkolnych, encyklopedii, atlasów, słowników, komputera, tabletu, laptopa, drukarki, tuszu do drukarki, edukacyjnych programów komputerowych i innych pomocy naukowych, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie szkolne, stroju i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej, instrumentu muzycznego do udziału w dodatkowych zajęciach, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, pokrycie kosztu uczestnictwa w odpłatnych kółkach zainteresowań, w szczególności udziału w zajęciach sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych z wyłączeniem opłaty wpisowej.
  • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, np. koszty zakwaterowania, dojazdu.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 020

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych