PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przypomina,  o możliwości składania wniosków (świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny) w  formie elektronicznej.
Zachęcamy wnioskodawców do korzystania z tej możliwości. Elektroniczne składanie wniosków, a także ich rejestracja odbywa się znacznie szybciej niż wniosków składanych osobiście, a także zapewnia ich szybkie rozpatrzenie.
Wnioski można składać za pośrednictwem portalu Empatia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP (profil zaufany).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

tel: (18) 33 30 060

e-mail: ops@gminadobra.pl

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych