PROŚBA DLA INTERESANTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zwraca się z prośbą o ograniczenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami do tych niezbędnych.

PROSIMY KLIENTÓW, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI SPRAWY ZAŁATWIAĆ POPRZEZ DOSTĘPNE CYFROWE ŚRODKI KOMUNIKACJI:
– ePuap
– EMPATIA
– BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
– OŚWIADCZENIA Z PODPISEM LUB INNE DOKUMENTY MOŻNA TAKŻE ZESKANOWAĆ, ZROBIĆ ZDJĘCIE TELEFONEM I ODESŁAĆ NA ADRESY MAILOWE:

ops@gminadobra.pl, opsdobra@pro.onet.pl.

W przypadku kontaktu w celach informacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny:

018 333 00 60 lub + 48 798 186 214

Wszystkie podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania coronawirus. Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych