Nazwa zadania: „Program Asystent Rodziny na rok 2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje zadanie, zgodnie z umową nr 25/AR/FP/2021 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Dobra.

  1. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin zatrudnionych przez beneficjenta.
  2. Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.), w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.
  3. Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kwota dofinansowania: 2000 zł
Środki własne: 501,10 zł
Całkowita wartość zadania: 2501,10 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Pracy.