OFERTA PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zatrudni osobę na stanowisko – pracownik socjalny –        1 etat – umowa na zastępstwo.

I. Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończenie studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

  • znajomość przepisów prawnych w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

II. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania o przyznanie pomocy;
– przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych;
– ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji;
– realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanych na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin;
– rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin, prowadzenie pracy socjalnej z nimi ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego;
– współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;
– współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;
– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS Dobra oraz na terenie gminy Dobra;
– praca w wymiarze 1 etatu, umowa na zastępstwo;
– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;
– obsługa komputera;
– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania.

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej;
4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;
6) kwestionariusz osobowy;
7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Danuta Kubasiak

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych