OFERTA PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zatrudni osobę na stanowisko – pracownik socjalny – 1 etat – umowa na zastępstwo.

I. Wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończenie studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

  • znajomość przepisów prawnych w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1390 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny
    i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1111 z późn, zm.)
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

II. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia
oraz przebieg pracy zawodowej;
4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;
6) kwestionariusz osobowy;
7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane
i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
8) dokumenty aplikacyjne należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się na budynku Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
34 – 642 Dobra 38, w terminie do 27 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje tel. 018 333 00 60.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Danuta Kubasiak

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych