NOWA DROGA ZAWODOWA Z POWER-EM

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Humaneo  rozpoczęło realizację  projektu  pn. „Nowa droga zawodowa z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/ uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupy docelowe określone w kryterium dostępu 1.

Grupę docelową (GD) stanowić będą:

osoby bierne zawodowo (100% GD, w tym 54 kobiety i 36 mężczyzn);

osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich położonych poza ZIT (100% GD, w tym 54 kobiety i 36 mężczyzn);

osoby o niskich kwalifikacjach (60% GD, w tym 33 kobiety i 21 mężczyzn), osoby niepełnosprawne (8% GD, w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn, w tym min. 5% osób z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 3 kobiety, 2 mężczyzn)

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 90 (54 kobiet, 36 mężczyzn) osób młodych w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych poza ZIT w powiatach limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, dzięki uczestniczeniu w zorganizowanych i wdrożonych usługach rynku pracy realizowanych w ramach programu zawodowo-edukacyjnego obejmującego:

identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (IPD);

pośrednictwo pracy;

poradnictwo zawodowe;

szkolenia zawodowe;

staże zawodowe;

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o informowanie Państwa podopiecznych o okresie realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie: „Nowa droga zawodowa z POWER-em”. Materiały informacyjne przekazujemy w załączniku.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej projektu:  http://ndzzp.humaneo.pl/

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych