NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ogłasza nabór na stanowisko : asystenta rodziny.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:

 • posiada:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, kodeks rodzinny i opiekuńczy, KPA.
 • Wysoko kultura osobista.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres.
 • Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność.
 • Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in:

 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
 • Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
 • Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny.
 • Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 • Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny opatrzony klauzurą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 • Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone kursy i szkolenia.
 • Kopię dokumentów potwierdzających zatrudnienie, ewentualnie referencje z zakładów pracy.

Miejsce i termin składania ofert:

 • Termin składania dokumentów: do dnia 7.08.2023 r. do godziny 15:15.
 • Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, 34-642 Dobra 38, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:15 – 15:15, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do dnia 7.08.2023 r. do godziny 15:15.
 • Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku, osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie – Zastępca Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3330060 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek: 7:15 – 15:15.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej 

mgr Maria Węglarz

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych