NABÓR DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PORĄBCE

Placówka wsparcia dziennego informuje, iż prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2020/2021 do realizowanego projektu pn. „ Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wiejskiej Dobra RODZINA.”

Dzieci uczestniczące w Projekcie minimum trzy dni w tygodniu mają możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych. Mają zapewniony dostęp do pomocy edukacyjnych, sprzętu sportowego, placu zabaw i bogatego zestawu gier planszowych oraz wsparcie w nauce. Ponadto uczestnicy mają zagwarantowaną pomoc specjalistyczną m.in. w formie zajęć logopedycznych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, pedagogicznych, a także arteterapię oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu gminy Dobra, które:

  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do niej,
  • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
  • w rodzinie występuje niepełnosprawność lub długotrwała choroba członka rodziny.

Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny, podczas którego uczestnicy maja zapewniony jeden posiłek.

Placówka Wsparcia Dziennego w roku szkolnym działa od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 18.00, natomiast w soboty, ferie i wakacje w godz. 9.00 – 14.00

Wszelkie informacje pod nr. tel. 787 085 308 oraz 608683227

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych