Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Limanowej

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie działający na terenie Gminy Dobra, zachęcają m.in. osoby
i rodziny borykające się z problemem przemocy domowej, do skorzystania
z fachowej pomocy i wsparcia w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Limanowej.

Do Punktu mogą się zgłaszać osoby, które zostały pokrzywdzone różnego typu przestępstwami m.in. przeciwko mieniu (kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia), przeciw rodzinie i opiece (znęcanie się, przemoc domowa, uchylanie się od alimentów), przeciwko wolności (groźba karalna, stalking, pozbawienie wolności, handel ludźmi) oraz przeciwko zdrowiu i życiu (uszkodzenia ciała, pobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo).

Kompleksowa oferta Punktu skierowana jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz do osób im najbliższych i obejmuje bezpłatną:

  • pomoc osoby pierwszego kontaktu (dotyczy również świadków przestępstwa),
  • pomoc psychologiczną (dotyczy również świadków przestępstwa),
  • pomoc prawną,
  • pomoc psychiatryczną,
  • pomoc tłumacza (także tłumacza jęz. migowego).

W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Między innymi są to środki, które mogą być przeznaczone na:

  •  zakup leków i materiałów ortopedycznych,
  • czasowe zakwaterowanie i udzielenie schronienia,
  • dopłaty do zobowiązań czynszowych i rachunków za media,
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zakup odzieży, żywności, wyposażenia mieszkania i sprzętów AGD

W Punkcie proponuje się także bezpłatną pomoc psychologiczną świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, np. w celu uporania się z traumą związaną z uczestniczeniem w dramatycznym zdarzeniu o charakterze przestępstwa.