Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do następujących dokumentów tj.:  Budżetu LSR, Planu działania, Planu finansowego oraz Przedsięwzięć w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Na Państwa uwagi czekamy do 29 maja 2023 r.

Uwagi można zgłaszać za pomocą Formularza Zgłaszania Uwag, który stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Wypełniony Formularz Zgłaszania Uwag prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdlimanowa.eu, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027”, lub przesłać listownie na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Józefa Piłsudskiego 20
34-600 Limanowa
z dopiskiem: „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027”.

Formularz Zgłaszania Uwag można także złożyć osobiście w siedzibie LGD w Limanowej.
Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej znajdują się w załączeniu do niniejszego artykułu oraz pod poniższym linkiem: https://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/450/konsultacje-spoleczne-lsr-2023-2027

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych