Zaproszenie seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie
„Jestem seniorem – działam z wigorem!” Lokalni Liderzy 60+
3.000 zł na inicjatywę społeczną grupy senioralnej

Fundacja Dzień Dobry, w okresie maj-grudzień 2023 realizuje projekt pt. „Jestem seniorem – działam z wigorem! Lokalni Liderzy 60+”, dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, którego celem jest włączenie seniorów w działania na rzecz społeczności lokalnych.
W ramach projektu 8-osobowe grupy zrealizują inicjatywę lokalną na rzecz wybranej przez siebie grupy np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania jest dowolna (musi się mieścić w ramach czasowych: czerwiec – listopad 2023) – mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybranych zostanie 6 pomysłów na inicjatywę lokalną, z których każda otrzyma 3.000 zł na ich realizację.
Co m.in. czeka seniorów w projekcie:
– już w czerwcu zaprosimy wybrane grupy na dwudniowy wyjazd szkoleniowo-motywacyjny, z warsztatami tematycznymi, gdzie wspólnie ustalimy m.in. szczegóły realizowanych inicjatyw,
– będzie okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy grupami uczestniczącymi w projekcie, w trakcie wyjazdowych spotkań – wzajemnych wizyt studyjnych,
– uczestników zaprosimy też na jednodniowe, wyjazdowe spotkanie podsumowujące.
– przygotujemy, kampanię edukacyjno-informacyjną, ukazującą aktywność seniorów, a na zakończenie projektu wydamy kalendarz promocyjny.
Zapewniamy:
– finansowanie inicjatywy w wysokości 3.000 zł
– wsparcie ze strony Fundacji przez cały okres realizacji inicjatywy – poprzez dedykowanego opiekuna, który będzie wspierał grupę senioralną w prowadzonych działaniach,
– przejazd i wyżywienie podczas wyjazdowych, wymiennych spotkań pomiędzy grupami oraz spotkania podsumowującego,
– nocleg, transport, wyżywienie, trenerów i materiały dydaktyczne podczas wyjazdu szkoleniowo-motywacyjnego.
Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:
– zebrać grupę 8 osób w wieku 60+ zamieszkującą na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego lub nowotarskiego (z wyjątkiem mieszkańców miast: Grybów, Gorlice, Limanowa, Mszana Dolna i Nowy Targ)
– zapoznać się z Regulaminem konkursu
– złożyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę inicjatywą: osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Fundacja Dzień Dobry, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Fundacji: www.fundacjadziendobry.pl zakładka „Projekty” – „Jestem seniorem działam z wigorem! Lokalni Liderzy 60+”. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2023r. ! Wyniki rekrutacji już 2 czerwca 2023r. UDZIAŁ WE WSZYSTKICH WYDARZENIACH W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! W razie pytań – zachęcamy do kontaktu – telefon: 18 44 11 994 (pon. – pt., godz. 8.00 – 16.00).

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych