INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje o nierozstrzygnięciu zapytań ofertowych z dn. 06.03.2020 r., których przedmiotem było świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, mobilnego poradnictwa specjalistycznego, indywidualnego poradnictwa specjalistycznego.

Zamawiający informuje, że we wskazanych w zapytaniach ofertowych terminie
tj. 20 marca 2020 r. do godz. 12.00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych