GORĄCY POSIŁEK W SZKOLE A ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI

W związku z czasowym ograniczeniem działania placówek edukacyjnych z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przypomina, że istnieje możliwość odbioru bezpłatnych posiłków przyznanych decyzją administracyjną dla dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach – w wyznaczonych przez GOK punktach odbioru. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pod numerem telefonu: 018 3330060.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych