DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Przypadające na 21 listopada święto, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Święto upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku, podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego dyskutowali nad przyszłością pomocy społecznej w Polsce. Poinformowano wówczas o odłączeniu pomocy społecznej od resortu zdrowia, a co za tym idzie utworzeniu w gminach Ośrodków Pomocy Społecznej. Wydarzenie to dało początek zapisom w ustawie o pomocy społecznej z 1990 roku oraz ustanowieniu 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego.

Na co dzień pracownicy służb społecznych są niejednokrotnie niezauważani przez ogół społeczeństwa, a ich praca bywa niedoceniana. Tymczasem jest to jedna z bardziej wykształconych grup zawodowych w Polsce, o ogromnym potencjale do działań, angażująca się w indywidualne sprawy osób i rodzin, starająca się w sposób ciągły rozwijać metody swojej pracy zarówno z indywidualnymi przypadkami jak i społecznościami lokalnymi. Wykonując zadania kierują się nie tylko zasadami etyki zawodowej ale również zasadą dobra osób i rodzin, którym niosą pomoc, z poszanowaniem ich godności oraz prawa do samostanowienia.

Zdarzają się sytuację w których pracownicy socjalni wykonują swoje zadania z narażeniem własnego życia i zdrowia. Spotykają się z agresją słowną i fizyczną ze strony klientów. Zdarza się to zarówno w biurze, jak też podczas realizacji obowiązków w środowisku. Wówczas z pomocą przychodzą funkcjonariusze Policji, na których współpracę zawsze można liczyć.

Pracownik służb społecznych to nie tylko zawód. To pewnego rodzaju misja, powołanie. Wymaga zaangażowania, siły, determinacji by każdego dnia zdarzyło się coś takiego co przyniesie uśmiech, zadowolenie osób i rodzin, którym pomagamy.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych