DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach na rok szkolny 2019/2020 należy składać w GOPS w Dobrej od 1 lipca 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. w godzinach pracy, tj.:

poniedziałek: 8.00 – 16.00,

wtorek – piątek: 7.15 – 15.15.

W celu przyznania pomocy wymagane są dokumenty potwierdzające dochody netto rodziny uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu, uzyskanego w miesiącu złożenia wniosku tj. m. in. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, decyzja organu emerytalno – rentowego z 2019 r., decyzja – nakaz płatniczy z 2019 r., itp.

Złożenie wniosku po wyznaczonym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia od miesiąca października 2019 r.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie:

– 792,-zł – bezpłatne dożywianie

– 1.056,-zł – odpłatność 60% kosztu posiłku

– 1.320,-zł – odpłatność 75% kosztu posiłku.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 020

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych