Świadczenia pomoc społeczna

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

2019-08-01T20:07:10+01:00

Podstawowe informacje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137, 2244, z 2019 r. poz. 730). Komisja ta, liczy osiem osób. Członkami są przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH2019-08-01T20:07:10+01:00

SENIORZY

2019-06-21T15:55:50+01:00

SENIORZY Osoby w wieku senioralnym mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, gdzie pracownicy socjalni świadczą pomoc zarówno w postaci pracy socjalnej na rzecz osób starszych jak i pomagają w uzyskaniu dostępu do takich świadczeń jak: 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze Osobie samotnej, [...]

SENIORZY2019-06-21T15:55:50+01:00

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2022-10-05T12:43:48+01:00

Warsztaty POPŻ 2014-2020 - PODPROGRAM 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że w dniu 12.08.2022 r. odbyły się warsztaty kulinarne, ekonomiczne i zdrowego żywienia w ramach działań towarzyszących dla osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - PODPROGRAM 2021.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA2022-10-05T12:43:48+01:00

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-06-14T18:27:12+01:00

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Informacje ogólne: Artykuł 207 Kodeksu Karnego stanowi: „§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie [...]

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE2019-06-14T18:27:12+01:00

WSPARCIE RODZINY

2019-06-14T18:23:48+01:00

Asystent rodziny Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 332), w przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy. Po dokonaniu [...]

WSPARCIE RODZINY2019-06-14T18:23:48+01:00

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

2019-08-01T19:41:05+01:00

Pomoc materialna o charakterze socjalnym Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w terminie od 1 września br. do 15 września bieżącego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października br. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy załączyć zaświadczenia lub oświadczenia [...]

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM2019-08-01T19:41:05+01:00

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

2020-09-02T11:15:14+01:00

Praca socjalna Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest: z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca [...]

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE2020-09-02T11:15:14+01:00

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

2019-06-14T18:21:40+01:00

Zasiłek stały Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód [...]

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE2019-06-14T18:21:40+01:00

POMOC SPOŁECZNA

2019-06-14T17:59:29+01:00

Zasady pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w [...]

POMOC SPOŁECZNA2019-06-14T17:59:29+01:00
Przejdź do góry