BEZPŁATNA REHABILITACJA ROLNIKÓW W CENTRACH RAHABILITACJI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  zgodnie z ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia jest zorganizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
  • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą;
  • mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Jak się ubiegać:

  • druki wniosków o skierowanie na rehabilitację dostępne są w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS lub na stronie: krus.gov.pl;
  • należy złożyć w KRUS wypełniony przez lekarza wniosek o skierowanie na rehabilitację z załączonym aktualnymi badaniami: morfologia, mocz, OB, RTG płuc (opis);
  • wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać:

  • nie częściej niż co 12 miesięcy;
  • lub po upływie 6 miesięcy (dotyczy to osób, które mają ustalone prawo do przedłużonego okresu wypłaty zasiłku chorobowego bądź mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Koszt:

  • pobyt, zabiegi i wyżywienie są bezpłatne – a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego;
  • skierowani do uzdrowiska zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej wg stawki obowiązującej w danym centrum rehabilitacji.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
(18) 337-32-34 wew. 114
Placówka Terenowa KRUS w Limanowej

 ROLNIKU ZADBAJ O ZDROWIE SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ REHABILITACJI

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych