Tytuł wiadomości (można skopiować z tytułu u góry, bądź usunąć ten blok (ikonka kosza na śmieci)

  Dobra, dnia 7.12.2022 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34 – 642 Dobra 38

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2023 roku, których przedmiotem będzie realizacja usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Dobra.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
34-642 Dobra 38
tel. 018 333 00 60
e-mail: opsdobra@pro.onet.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia: schroniska dla osób bezdomnych art.48 lit. „a” ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera formularz cenowy (załącznik Nr 1).
 3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.
 4. Kryterium wyboru: najniższa cena za wykonanie usługi.
 5. Inne istotne warunki zamówienia:
  a) Zadanie winno być zrealizowane na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra w okresie wskazanym w Zapytaniu z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.
  b) Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
  c) Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie i standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
  d) Schronisko dla bezdomnych prowadzone przez Wykonawcę powinno funkcjonować i realizować zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  e) Schronisko musi funkcjonować przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu i zapewniać możliwość całodobowego przebywania.
  f) Udzieleniem schronienia w formie schroniska będą objęte osoby z terenu Gminy Dobra legitymujące się decyzja administracyjną po zawarciu kontraktu socjalnego.
  g) Osoby bezdomne z terenu Gminy Dobra będą zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobra.
  h) Kwota odpłatności oraz rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, na który osoby przebywające w schronisku zobowiązane będą dokonywać określonej wpłaty, wynikać będą z decyzji administracyjnej.
  i) Zastrzega się prawo kontroli prawidłowości wykonania usługi.
  j) Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędne warunki do realizacji zadania, w tym:
  – kadrę o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, przeszkolonych wolontariuszy,
  – bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową np. najmu/użyczenia) umożliwiającą realizację zadania, spełniającą odpowiednie warunki   przeciwpożarowe i sanitarne,
  – doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.
  k) Sposób rozliczenia usług schronienia dla bezdomnych z Gminy Dobra:
  – Wykonawca do 10-go dnia każdego następnego miesiąca winien dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobra rozliczenia za faktycznie wykonane usługi schronienia za poprzedni miesiąc;
  – na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów;
  – w przypadku braku osób potrzebujących pomocy w postaci schronienia zastrzega się prawo niewykorzystania miejsca noclegowego w schronisku. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających ze schroniska.
 6. Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli                            przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
3) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada                              kwalifikacje określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
4) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,
5) spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i                            Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla                        osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki                      za  spełnione, jeśli wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki – w oświadczeniu zawartym w treści oferty (zał. nr 3).

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • Ofertę sporządzić należy na druku zgodnie z Załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3.
  • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  • W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – schronienie dla osób bezdomnych ”.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pocztą tradycyjną do dnia 22.12.2022 r., do godziny 15:15.
 • Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 333-00-60.

 

Z upoważnienia WÓJTA GMINY

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

mgr Maria Węglarz

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek 7:15 – 15:15
Sobota – Niedziela Nieczynne

18 33 30 060

NASZE CELE

Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

Wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji

Realizacja programów lokalnych